Какво представляват инвестиционните продукти?

Взаимни фондове, представляват механизъм, който дава възможност на голям брой инвеститори да обединят активите си и да ги предоставят за професионално управление на независим мениджър. - алтернатива за инвестиране на налични пари. Клиентът предоставя определена сума, като купува дялове на фонда, а фондът инвестира парите в различни финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума. - набират средства предимно от дребните, непрофесионални инвеститори, като ги влагат в различни финансови инструменти. По този начин дребните инвеститори влагат средствата си на финансовия пазар, където възвръщаемостта е по-висока, без да притежават специализирани познания в областта на финансовите пазари. Рискът при взаимните фондове се намалява и чрез създаването на диверсифициран портфейл от различни финансови инструменти. - всеки инвеститор, след като е закупил дялове във фонда може да ги продаде обратно, когато дружеството набере нетна стойност на активите в размер на 500 хил. лв. - нов продукт на българския финансов пазар и преобладаващата част от българите все още поставят спестяванията си в банкови депозити.

Опитът на страните от Западна Европа и САЩ показва, че голяма част от спестяванията на населението са инвестирани в такива инструменти, а по-малка част са в банкови депозити. Около 50% от спестяванията се влагат в подобни инструменти, като за САЩ този процент е значително повисок и в някои случаи достига до 85-90%. Страните от Централна Европа отчитат значителен ръст на този тип инвестиции – там те вече заемат около 20-25% от всички спестявания. Застраховки със спестовен характер. Застраховка “Живот”, рентни застраховки.

Източник http://www.slideshare.net

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас